Podmínky používání webových stránek (ČESKÁ REPUBLIKA)

Standardní dokumenty | Uchované | Česká republika

Podmínky přístupu na webové stránky a jejich používání podle českého práva. Tento zdroj byl dříve znám jako Podmínky používání webových stránek (ČESKÁ REPUBLIKA).

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.  

CO JE OBSAŽENO V TĚCHTO PODMÍNKÁCH?  

V těchto podmínkách jsou uvedena pravidla pro používání našich webových stránek https://www.euronetatms.cz/ (dále jen „naše stránky“).

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT  

https://www.euronetatms.cz

je stránka provozovaná společností Euronet Services spol. S.r.o. – Pobočka („My“, „Naše“, „Námi“), registrovaná pod IČ 25608452, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika. Naše DIČ je CZ25608452.

Chcete-li nás kontaktovat, napište nám e-mail na adresu contact@euronetworldwide.com nebo zavolejte na naši zákaznickou linku 800 15 24 17.

Pokud si přejete podat stížnost týkající se provozu nebo používání těchto stránek, žádáme vás, abyste nám svou stížnost zaslali na výše uvedenou e-mailovou adresu. Ve stížnosti nezapomeňte prosím popsat své obavy týkající se provozu nebo používání těchto stránek a uveďte nám své kontaktní údaje.

POUŽÍVÁNÍM NAŠICH STRÁNEK PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY  

Používáním našich stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami používání účinnými v době vstupu na stránky a s tím, že je budete dodržovat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

MOHOU SE NA VÁS VZTAHOVAT DALŠÍ PODMÍNKY.  

Tyto podmínky používání odkazují na následující další podmínky, které se rovněž vztahují na vaše používání našich stránek:

TYTO PODMÍNKY MŮŽEME ZMĚNIT.  

Tyto podmínky můžeme čas od času změnit. Pokaždé, když budete chtít naše stránky používat, zkontrolujte tyto podmínky a ujistěte se, že rozumíte podmínkám, které se na ně v danou chvíli vztahují. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 28. 02. 2023.

NA NAŠICH STRÁNKÁCH MŮŽEME PROVÁDĚT ZMĚNY.

Naše stránky můžeme čas od času aktualizovat a měnit, aby odrážely změny našich produktů, potřeb našich uživatelů a našich obchodních priorit.

Za zajištění všech potřebných opatření (včetně dohody s poskytovatelem telekomunikačních služeb) pro získání přístupu k našim stránkám jste zodpovědní vy.

NAŠE STRÁNKY MŮŽEME POZASTAVIT NEBO STÁHNOUT.  

Naše stránky jsou k dispozici zdarma.

Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy dostupný nebo nepřerušovaný. Z obchodních a provozních důvodů můžeme pozastavit, zrušit nebo omezit dostupnost všech našich stránek nebo jejich části. Budeme se snažit vás o pozastavení nebo zrušení informovat v přiměřeném předstihu.

Jste také zodpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou seznámeny s těmito podmínkami používání a dalšími platnými podmínkami a že je dodržují.

NAŠE STRÁNKY A INFORMACE NA NICH JSOU URČENY POUZE PRO UŽIVATELE V ČESKÉ REPUBLICE.

Naše stránky a informace na nich obsažené jsou určeny osobám s bydlištěm v České republice. Nezaručujeme, že obsah dostupný na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím je vhodný pro použití nebo dostupný na jiných místech.

JAK MŮŽETE POUŽÍVAT MATERIÁLY NA NAŠICH STRÁNKÁCH  

Jsme vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví k našim stránkám a k materiálům na nich zveřejněným. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami na celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout výňatky z jakékoli části našich stránek pro osobní potřebu a můžete na obsah zveřejněný na našich stránkách upozornit ostatní členy své organizace.

Papírové ani digitální kopie materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte žádným způsobem upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a statusy všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na našich stránkách musí být vždy uvedeny.

Nesmíte používat žádnou část obsahu našich stránek ke komerčním účelům, aniž byste k tomu získali licenci od nás nebo od našich poskytovatelů licence, a nesmíte je reprodukovat, dále šířit ani publikovat pro jiné osoby, ať už vcelku nebo po částech.

Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne a vy musíte podle naší volby buď vrátit, nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

NESPOLÉHEJTE SE NA INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH  

Obsah našich stránek slouží pouze pro obecné informace. Nejedná se o radu, na kterou byste se měli spoléhat. Než začnete podnikat jakékoli kroky na základě obsahu našich stránek nebo se jich zdržíte, musíte si nechat poradit od odborníka nebo specialisty.

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na aktualizaci informací na našich stránkách, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení, záruky ani ujištění, že obsah našich stránek je přesný, úplný, aktuální nebo dostupný k vyhledání. To platí i pro obsah poskytovaný třetími stranami. Odhady a hodnocení odrážejí názor příslušného autora v době přípravy nebo zpracování. Ty mohou být v důsledku aktuálního vývoje zastaralé nebo se mohou jinak změnit, aniž by došlo ke změně hodnocení, rozpracování a poskytnutých informací. Pokud byl obsah zpřístupněn třetími stranami nebo odráží názory třetích stran, nemusí být v souladu s našimi názory, ale může s nimi být i v rozporu.

NEJSME ZODPOVĚDNÍ ZA WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÉ ODKAZUJEME.  

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy uvedeny pouze pro vaši informaci. Takové odkazy by neměly být vykládány jako náš souhlas s těmito propojenými webovými stránkami nebo informacemi, které na nich můžete získat.

Nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu.

NÁMI NESCHVÁLENÝ OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM.  

Tyto stránky mohou obsahovat informace a materiály nahrané jinými uživateli stránek, včetně nástěnek a chatů. Takovéto informace a materiály nebyly námi ověřeny ani schváleny. Názory ostatních uživatelů na našich stránkách nereprezentují naše názory ani hodnoty.

JAK SI STĚŽOVAT NA OBSAH NAHRANÝ JINÝMI UŽIVATELI.  

Pokud si chcete stěžovat na obsah nahraný jinými uživateli, kontaktujte nás na adrese https://www.euronetatms.cz/kontaktujte-nas/.

JAK MŮŽEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE  

Vaše osobní údaje budeme používat pouze tak, jak je uvedeno v našem oznámení o ochraně osobních údajů: https://www.euronetatms.cz/oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju/.

ZA VIRY NEODPOVÍDÁME A NESMÍTE JE DO SYSTÉMU VNÁŠET.  

Používání stránek vyžaduje zařízení s přístupem k internetu, které v prohlížeči podporuje webový prohlížeč(Mozilla, Internet Explorer, Chrome nebo jejich aktualizace ) a v prohlížeči poskytuje Java Script a Cookies. Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů.

Za konfiguraci své informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup k našim stránkám jste odpovědní vy. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky nebezpečného materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte napadnout naše stránky útokem typu odepření služby nebo distribuovaným útokem typu odepření služby. Takové činnosti mohou být zakázány a my o tom budeme informovat příslušné orgány činné v trestním řízení a spolupracovat s nimi tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne.

PRAVIDLA PRO ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE STRÁNKY  

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst ani ji nezneužívá.

Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, souhlasu nebo podpory z naší strany, pokud takový odkaz neexistuje.

Nesmíte vytvořit odkaz na naše stránky na žádné webové stránce, která není ve vašem vlastnictví.

Naše stránky nesmí být umístěny v rámech na jiných stránkách, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich stránek než na domovskou stránku.

Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k propojení bez předchozího upozornění.

Pokud si přejete odkazovat na jiný než výše uvedený obsah našich stránek nebo jej využívat, kontaktujte prosím contact@euronetworldwide.com.

ZÁKONY KTERÉ ZEMĚ PLATÍ PRO PŘÍPADNÉ SPORY?  

Tyto podmínky používání stránek se řídí právem České republiky. Veškeré spory vzniklé z používání našich stránek nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří vyřešit smírčí cestou, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem.

Odkazujeme vás na platformu Evropské unie pro mimosoudní řešení sporů online, kterou najdete na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání