Globální oznámení o ochraně osobních údajů

Květen 2024

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen “oznámení o ochraně osobních údajů”) vysvětluje, jak každý z subjektů a/nebo poboček uvedených v tabulce „Kdo jsme“ v níže uvedené části (dále jen“ my”, “naše”, “nám”atd.), shromažďuje, používá, uchovává, sdílí s jinými stranami a/nebo jinak zpracovává vaše osobní údaje (dále jen“osobní údaje”), při používání našich webových stránek (dále jen“osobní údaje”), ať už jako návštěvník a/nebo uživatel našich webových stránek nebo při jakékoli jiné interakci s námi (dále souhrnně jen, “vy, “vaše” atd. nebo “uživatelé”). V tomto oznámení o ochraně osobních údajů rovněž popisujeme, zda jsou vaše osobní údaje sdíleny s jinými stranami a jaké mechanismy používáme k ochraně vašich údajů.

Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat a kontrolovat jeho případné aktualizace na webových stránkách. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách a svou další interakcí s námi souhlasíte se zněním tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a veškerými budoucími úpravami.

V případech, kdy místní zákony vyžadují zahrnutí dalších podrobností do tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, jsou tyto informace uvedeny v části níže.

Kdo jsme? 
Jsme součástí skupiny společností Euronet. 

Všechny naše kontaktní údaje najdete na konci této stránky.

Jaký typ osobních údajů je shromažďován?  
Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli zajišťovat provoz webových stránek a současně dodržovat platné zákony. 

Proč shromažďujeme osobní údaje? 
Osobní údaje shromažďujeme pro konkrétní smluvní a právní účely. 
 
S vaším souhlasem shromažďujeme údaje také pro další účely.  

Jak dlouho společnost Euronet uchovává osobní údaje? 
Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu nebo podle toho, jak to vyžadují platné zákony. 

S kým osobní údaje sdílíme? 
 Osobní údaje sdílíme s ostatními společnostmi, justičními orgány a partnery skupiny Euronet v případech, kdy je to nutné ke splnění regulačních požadavků nebo smluvních závazků.

Kde společnost Euronet uchovává osobní údaje? 
Osobní údaje uchováváme na zabezpečených místech se zavedenými přísnými bezpečnostními opatřeními.  
 
Pokud potřebujeme přenést osobní údaje na jiná místa, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom splnili zákonné povinnosti a zajistili náležitou úroveň zabezpečení těchto údajů.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?  
V závislosti na tom, kde žijete, můžete disponovat určitými právy ve vztahu ke svým osobním údajům podle platných právních předpisů. Popis běžných práv ve vztahu k osobním údajům je uveden níže v části 10. Za účelem podání žádosti nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo@euronetworldwide.com

1. Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a proč?

Kategorie, zdroje, účely a právní základy pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů při návštěvě a/nebo používání našich webových stránek jsou uvedeny níže. Je-li shromažďování a zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když navštívíte a/nebo používáte naše webové stránky nebo když nám je poskytnete v souvislosti se svým používáním webových stránek, včetně případů, kdy zadáte jakékoli žádosti o informace nebo stížnosti v souvislosti s provozem nebo používáním těchto webových stránek nebo na obsah nahraný jinými uživateli v souladu s našimi podmínkami použití webových stránek.

Tyto údaje mohou zahrnovat následující:

Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a/nebo fax, bydliště a/nebo obchodní adresa a další kontaktní údaje (dále jen “kontaktní údaje”), titul, datum narození, pohlaví, obrázky, videa nebo podpis. 

Je možné, že během procesu odpovídání a zpracování žádosti o poskytnutí informací nebo při stížnosti v souladu s našimi podmínkami používání webových stránek nám poskytnete další osobní údaje či jiné informace. V takovém případě budeme zpracovávat osobní údaje, které nám takto poskytnete, podle znění tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Informace o chování a technické informace: IP adresa návštěvníků, internet nebo jiná podobná síť, procházení nebo vyhledávání, informace o chování (abychom pochopili, jak se chováte při používání našich produktů a služeb), typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, nastavení rozlišení obrazovky, typy a verze prvků plug-in prohlížeče, operační systém a platforma. 

Pro další informace jsou k dispozici naše zásady používání souborů cookie, ikteré jsou dostupné zde 

Informace o sledování nebo údaje o poloze: Můžeme shromažďovat informace o vaší poloze, když navštívíte naše webové stránky prostřednictvím počítače, tabletu či mobilního telefonu. V každém případě bude před použitím informací o vaší poloze nebo geolokačních údajů vyžadován váš souhlas.

Neidentifikovatelné údaje: Kdykoli je to možné, používáme takové údaje, z nichž vás nelze přímo identifikovat (například anonymní demografické údaje a údaje o používání), nikoli osobní údaje (tzv. „neidentifikovatelné údaje“). Tyto neidentifikovatelné údaje mohou být využívány ke zlepšení našich interních procesů nebo poskytování služeb, a to bez dalšího upozornění. Agregované údaje můžeme používat k různým účelům, včetně analýzy, hodnocení a zlepšování fungování našich webových stránek a jejich obsahu.

2. Odkud shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:

• Přímo od vás prostřednictvím vašich přímých interakcí a podávání žádostí o informace nebo stížností, jak je uvedeno výše.

• Prostřednictvím pasivního shromažďování informací o vašich interakcích, včetně kliknutí na stránky, stráveného času nebo jiných automaticky shromažďovaných metadat.

• Poskytovatelé internetových služeb.

3. Proč shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme k následujícím účelům:

i. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v rámci vašeho smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) s námi (t.j. podmínek používání webových stránek):

ii. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud vaše osobní údaje používáme k prosazování svých oprávněných zájmů, vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou používány pouze v souladu s platnými právními předpisy a že takové použití nebude mít přednost před vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, které vyžadují ochranu:

iii. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám k tomu předem udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů):

iv. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro účely plnění svých zákonných povinností podle platného legislativního a regulačního rámce (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i pro účely rozhodnutí příslušných soudů nebo dozorových úřadů.

4. Přesnost osobních údajů

Zavazujeme se udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Podnikáme přiměřené kroky k zajištění přesnosti vašich osobních údajů tím, že zajišťujeme přesné zaznamenání nejnovějších osobních údajů, které jsme obdrželi, a pokud to považujeme za nezbytné, provádíme pravidelné kontroly a můžeme vás přímo požádat o aktualizaci vašich osobních údajů. Čas od času vám můžeme poslat e-mail s žádostí o potvrzení a/nebo aktualizaci vašich osobních údajů. Tato komunikace je založena na našem oprávněném zájmu a zákonné povinnosti udržovat přesné a aktuální informace.

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požádat o opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

5. Jak dlouho společnost Euronet uchovává osobní údaje?

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny, přičemž podléhají různým standardům a předpisům pro splnění příslušných zákonných nebo ohlašovacích povinností. Doba uchovávání je určena na základě příslušných požadavků a povinností, které mohou zahrnovat:

6. Zpřístupňujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pro obchodní účely nebo za účelem splnění zákonných povinností, jak je uvedeno níže:

i. V rámci skupiny Euronet: Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v rámci skupiny Euronet a přidruženým společnostem skupiny Euronet, pokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli zpracovat vaši žádost o informace nebo vyřídit stížnost (v souladu s podmínkami používání webových stránek) nebo jinak sledovat účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo pro účely dodržování povinností skupiny Euronet. 

ii. Poskytovatelé služeb z řad třetích stran*: Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme sdílet s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají s určitými technickými, provozními, regulačními procesy nebo činnostmi souvisejícími s dodržováním předpisů. Mezi takové poskytovatele služeb z řad třetích stran mohou například patřit odborníci na správu databází a webových stránek, poskytovatelé vývojářských služeb, údržby a nastavení IT infrastruktury, inzerenti nebo reklamní sítě a společnosti působící v oblasti sociálních médií za účelem umístění personalizované reklamy do digitálních služeb a přizpůsobení preferencí spotřebitelů.

*Právní význam a seznam „poskytovatelů služeb z řad třetích stran“ se může lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Další informace o tom, kteří poskytovatelé mají přístup k vašim osobním údajům a proč k nim mají přístup, získáte na adrese dpo@euronetworldwide.com.

iii. Procesy v rámci společnosti: Vaše osobní údaje můžeme předat třetí straně v důsledku prodeje, akvizice, fúze nebo reorganizace společnosti Euronet, společnosti v rámci skupiny Euronet nebo jakékoli její části.

iv. Právní a regulační předpisy: elze vyloučit, že budeme muset zpřístupnit vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu, pokud o takové zpřístupnění požádá zákonný orgán, včetně justičních nebo dozorových orgánů, jakož i jakékoli jiné orgány jednající v rámci jejich působnosti.

v. Profesionální partneři: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poradci, právníky, konzultanty, auditory nebo účetními, je-li to nezbytné k tomu, abychom dodrželi svoje zákonné povinnosti a abychom mohli zajišťovat provoz našich webových stránek a plnit své smluvní závazky podle podmínek používání webových stránek v souladu s platnými zákony a osvědčenými postupy.  

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se subjekty v rámci skupiny Euronet, což může zahrnovat předávání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Je důležité, abyste si byli vědomi skutečnosti, že ačkoli zákony o uchovávání osobních údajů v zemích, do kterých můžeme vaše údaje předávat, mohou být méně přísné než zákony vaší země, máme v úmyslu dodržovat zásady uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud platné zákony nevyžadují jinak.

Pokud sdílíme osobní údaje s poskytovateli služeb z řad třetích stran se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zajistíme úroveň ochrany a zabezpečení vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

7. Nezletilé osoby

Neposkytujeme služby osobám mladším 18 let ani aktivně neshromažďujeme jejich osobní údaje. Pokud je vám méně než 18 let, nepoužívejte naše webové stránky ani nabídky a nesdílejte s námi jakékoli osobní údaje. Pokud zjistíte, že nám osoba mladší 18 let nezákonně poskytla své osobní údaje, kontaktujte nás na adrese dpo@euronetworldwide.com.

8. Zabezpečení osobních údajů

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a za tímto účelem jsme zavedli obchodně přiměřená a vhodná ochranná opatření, abychom zabránili jakékoli ztrátě, zneužití a pozměnění údajů, které jste nám svěřili. Vždy se budeme snažit zajistit, aby vaše osobní údaje byly chráněny adekvátně a v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy. Tento závazek k zabezpečení údajů dodržujeme implementací vhodných fyzických, elektronických a manažerských opatření zaměřených na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Abychom ochránili naše systémy před nelegálním přístupem, máme zavedena kvalitní a špičková fyzická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou neustále vylepšována tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň zabezpečení v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a s ohledem na nákladovou efektivitu. Veškeré osobní údaje jsou uchovávány na bezpečném místě chráněném technologií bran firewall a dalšími sofistikovanými bezpečnostními mechanismy s omezeným administrativním přístupem.

Zaměstnanci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jakož i k činnostem souvisejícím se zpracováním vašich osobních údajů, jsou smluvně zavázáni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které jsme ve své organizaci zavedli. 

Naším cílem je dosáhnout nejvyššího standardu ochrany osobních údajů přijetím standardních opatření na ochranu vašeho soukromí. 

9. Marketing a reklama

Inzerenti z řad třetích stran poskytují reklamy, které se zobrazují na našich webových stránkách nebo jinde v našich službách. Inzerenti z řad třetích stran nemají přístup k žádným údajům, které nám přímo poskytli naši zákazníci. Inzerenti obvykle spoléhají na soubory cookie nebo jiný webový mechanismus, aby mohli určit, jaké reklamy by pro vás mohly být zajímavé. Bez vašeho souhlasu do vašeho systému neumisťujeme „Cílené soubory cookie“, ani nepovolujeme nastavení pro „Cílení“ a „Umístění“.

Pokud jste souhlasili tím, že jste na webových stránkách přijali cílené soubory cookie, můžeme k tomu využít třetí strany (remarketing a funkce zaměření na podobný segment). Odhlášení od reklamy můžete provést úpravou nastavení souborů cookie kliknutím na ikonu v levém dolním rohu webu.

Třetí strany nejsou vázány naším oznámením o ochraně osobních údajů. Chcete-li porozumět zásadám ochrany osobních údajů vyplývajících z jejich oznámení, měli byste navštívit webové stránky konkrétní třetí strany. Veškeré třetí strany, které mohou používat soubory cookie k cílení, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Čas od času vás můžeme kontaktovat (e-mailem, SMS, dopisem nebo telefonem podle potřeby a podle vašich konkrétních pokynů) za předpokladu, že nám dáte souhlas k poskytování cíleného marketingu našich služeb a/nebo našich produktů.

Za jakým účelem budu dostávat elektronická sdělení?  
V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, budete dostávat marketingová sdělení, za předpokladu, že jste nás pověřili zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem.

Můžeme vám také zasílat elektronická sdělení pro marketingové účely, pokud jste s námi uzavřeli smluvní vztah, což znamená, že v současné době využíváte naše služby nebo když jste výslovně nepožádali o zasílání uvedených marketingových sdělení.

Vždy budete informováni a my se postaráme o to, abyste během využívání našich služeb nebo i během procesu registrace měli k dispozici všechny potřebné informace, abyste věděli, že vaše osobní údaje mohou být použity k tomuto konkrétnímu účelu a vy budete mít během procesu registrace nebo během používání našich služeb příležitost výslovně prohlásit, že nemáte o zasílání takových marketingových sdělení zájem. V takových případech vás odstraníme z našeho seznamu a nebudete dostávat žádná sdělení o našich službách a produktech, které by vás jinak mohly zajímat.

Jak se mohu odhlásit z odběru? 
Svůj souhlas budete moci kdykoli odvolat pomocí jednoho z následujících mechanismů: 

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji pro marketingové účely a/nebo chcete-li začít dostávat marketingová sdělení, můžete také zaslat e-mail na adresu dpo@euronetworldwide.com.

10. Popis vašich práv v souvislosti s nakládáním s osobními údaji

V závislosti na vaší rezidentuře mohou vaše práva v souvislosti s nakládáním s osobními údaji podle platných zákonů zahrnovat: 

  1. Právo na přístup: právo požadovat přístup ke kopii vašich osobních údajů. 
  2. Právo na opravu: právo požadovat opravu nepřesností ve vašich osobních údajích. 
  3. Právo na výmaz: právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, existuje-li k tomu řádné odůvodnění. 
  4. Právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo za určitých podmínek předat tyto osobní údaje jinému správci.  
  5. Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (např. pro účely přímého marketingu). 
  6. Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním: právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro konkrétní fyzickou osobu právní nebo obdobně významné účinky. 

Na vaši žádost odpovíme co nejdříve a ve lhůtě stanovené podle platných zákonů.  
Příslušná práva naleznete v sekci Regionální oznámení o ochraně osobních údajů níže.

Chcete-li uplatnit kterékoli ze svých práv, musíte tak učinit zasláním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com. TAbychom pomáhali chránit vaše soukromí a zachovali bezpečnost vašich údajů, než vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům nebo zahájíme úpravu jakýchkoli osobních údajů, podnikneme nezbytné kroky k ověření vaší totožnosti a můžeme vás požádat o poskytnutí dalších podrobností. V případě potřeby, pokud nemáme kopii vašeho průkazu totožnosti nebo jakýkoli jiný platný doklad, který prokazuje vaši totožnost, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

Upozorňujeme, že některá práva nemusí být vymahatelná z důvodu obchodních povinností nebo zákonných povinností při poskytování služby. Vaše práva mohou být omezena z důvodu dodržování jiných zákonných povinností, jako je boj proti praní špinavých peněz, smluvní závazky a závazky související s dodržováním předpisů. Nehledě na uvedené, při uplatňování kteréhokoli z výše uvedených práv a/nebo jakéhokoli dalšího práva, které můžete mít v závislosti na své jurisdikci, vždy obdržíte odpověď. Pokud vaše právo či nárok nelze uplatnit, vždy obdržíte řádné vysvětlení. 

11. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů při zpracování osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese DPO@euronetworldwide.com nebo poštou na adrese Euronet Data Protection Officer, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko.

V závislosti na platných zákonech o ochraně osobních údajů můžete mít právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému regulačnímu orgánu, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi své povinnosti podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo příslušného zákona:

12. Kdo jsme


Rakousko
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem FN 383620y, se sídlem a hlavní obchodní adresou Wollzeile 1-3, 1010 Vídeň, Rakousko

Belgie
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Společnost je registrována v Belgii pod obchodním číslem BE0506.980.396 se sídlem na adrese Rue de la Presse 4, 1000 Brusel, Belgie

Bulharsko
https://www.euronetatms.bg
Euronet Services EOOD, registrovaná v Bulharsku pod obchodním číslem BG204616073, se sídlem Shipka St. 6, floor 3, Sofia 1504 (България, София 1504, ул. Шипка 6, етаж 3), Bulharsko

Česká republika
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., registrovaná v České republice pod obchodním číslem 25608452, se sídlem a hlavní obchodní adresou Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

Chorvatsko
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge d.o.o., registrovaná v Chorvatsku pod obchodním číslem 080137553, se sídlem a hlavní obchodní adresou Prve Pile 1, 10000 Záhřeb, Chorvatsko

Kypr
https://www.euronetatms.com.cy
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem AE2948, se sídlem na adrese Thiseos 7, office 001,2042 Strovolos, Nikósie, Kypr

Dánsko
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 34740038, se sídlem a hlavní obchodní adresou Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Dánsko

Estonsko
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 14756049, se sídlem a hlavní obchodní adresou Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estonsko

Francie
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, registrovaná pod obchodním číslem 878 585 223 00026, se sídlem a hlavní obchodní adresou 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paříž, Francie

Španělsko
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem W8262682A, se sídlem a hlavní obchodní adresou Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko

Řecko
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., registrovaná v Řecku pod obchodním číslem 123363401000, se sídlem a hlavní obchodní adresou na adrese 1, Sachtouri & amp; Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Řecko

Irsko
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 908313, se sídlem na adrese 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Irsko

Island
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 650521-0130, se sídlem Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Island

Itálie
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited. (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 97626920157, se sídlem a hlavní obchodní adresou Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milán, Itálie

Litva
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 305413397, se sídlem Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Litva

Lotyšsko
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 40203219803, se sídlem a hlavní obchodní adresou Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Lotyšsko

Maďarsko
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., registrovaná pod obchodním číslem 01-09-680790, se sídlem Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapešť, Maďarsko

Malajsie
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, registrovaná v Malajsii pod daňovým identifikačním číslem – registračním číslem SST W10-1808-31042954, se sídlem Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Malajsie

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
Euronet 360 Finance Limited, registrovaná pod obchodním číslem OC1320, se sídlem BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Mexico
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., s obchodním číslem RFC EEM160411LV3 a sídlem v Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Mexiko

Černá hora
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., registrovaná v Černé Hoře pod obchodním číslem 03314766, se sídlem na adrese IV Proleterske br. 26, Podgorica, Černá Hora

Norsko
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 821247152, se sídlem a hlavní obchodní adresou Skippergata 33, 0154 Oslo, Norsko

Nizozemsko
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 62593498 se sídlem a hlavní obchodní adresou Hogehilweg 4 K, 5th Floor, 1101 CC Amsterdam, Nizozemsko

Filipíny
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc., registrovaná na Filipínách pod obchodním číslem CS201730466, se sídlem na adrese 8th Floor, the Zuellig Building, Makati Avenue, corner Paseo de Roxas and Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Filipíny

Portugalsko
https://www.euronetatms.pt
Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 980524920, se sídlem a hlavní obchodní adresou Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisabon, Portugalsko

Rumunsko
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL., registrovaná pod obchodním číslem J / 40/1066/1998, se sídlem a hlavní obchodní adresou nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bukurešť 1, Rumunsko

Slovinsko
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem 8481628000, se sídlem na adrese Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Švédsko
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (pobočka), registrovaná pod obchodním číslem. 516410-9398, se sídlem a hlavní obchodní adresou Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Švédsko

Spojené království
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited, registrovaná v Anglii pod obchodním číslem 06928422, se sídlem na adrese 7th Floor North Block, 55 Baker Street, Londýn, Anglie, W1U 7EU

Slovensko
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. registrovaná na Slovensku pod obchodním číslem 35 854 448, se sídlem Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání